In dit overzicht zijn meer dan 400 Excel formules te vinden met Engelse en Duitse vertalingen. Scrol naar naar beneden om alle Excel formules en vertalingen te zien! Je kunt ook een specifieke formule zoeken door te kiezen voor Ctrl F.

Nederlands Engels Duits Beschrijving
AANG.DUUR MDURATION MDURATION Geeft als resultaat de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, aangenomen dat de nominale waarde €100 bedraagt.
AANTAL COUNT ANZAHL Telt het aantal getallen in de argumentenlijst.
AANTAL.ALS COUNTIF ZÄHLENWENN Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan een bepaald criterium.
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK ANZAHLLEEREZELLEN Telt het aantal lege cellen in een bereik.
AANTALARG COUNTA ANZAHL2 Telt het aantal waarden in de argumentenlijst.
AANTALLEN.ALS COUNTIFS ZÄHLENWENNS Telt in een bereik het aantal cellen die voldoen aan meerdere criteria.
ABS ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal.
ADRES ADDRESS ADRESSE Geeft als resultaat een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad.
AFRONDEN ROUND RUNDEN Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen.
AFRONDEN.BENEDEN FLOOR UNTERGRENZE Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af.
AFRONDEN.BENEDEN.WISK FLOOR.MATH UNTERGRENZE.MATHEMATIK Rondt een getal naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud.
AFRONDEN.BOVEN CEILING OBERGRENZE Rondt een getal naar boven af op een veelvoud van het dichtstbijzijnde significante veelvoud, aangegeven door het tweede argument in de formule.
AFRONDEN.BOVEN.WISK CEILING.MATH OBERGRENZE.MATHEMATIK Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud.
AFRONDEN.N.VEELVOUD MROUND VRUNDEN Geeft als resultaat een getal afgerond op het gewenste veelvoud.
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN ABRUNDEN Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af.
AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP AUFRUNDEN Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af.
AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE UNREGER.KURS Geeft als resultaat de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn.
AFW.ET.REND ODDFYIELD UNREGER.REND Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn.
AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE UNREGLE.KURS Geeft als resultaat de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn.
AFW.LT.REND ODDLYIELD UNREGLE.REND Geeft als resultaat het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn.
AGGREGAAT AGGREGATE AGGREGAT Geeft als resultaat een statistische waarde in een lijst of database.
ALS IF WENN Kiest tussen twee expressies afhankelijk van een logische expressie.
ALS.FOUT IFERROR WENNFEHLER Retourneert een waarde die u opgeeft als een formule een fout oplevert, anders wordt het resultaat van de formule geretourneerd.
AMORDEGRC AMORDEGRC AMORDEGRK Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen.
AMORLINC AMORLINC AMORLINEARK Geeft als resultaat de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen.
ASC ASC ASC Maakt katakanatekens smaller (Japans).
ASELECT RAND ZUFALLSZAHL Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1.
ASELECTTUSSEN RANDBETWEEN ZUFALLSBEREICH Geeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen.
BAHT.TEKST BAHTTEKST BAHTTEXT Converteert een getal naar tekst (baht).
BEGINLETTERS PROPER GROSS2 Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter.
BEREIKEN AREAS BEREICHE Geeft het aantal bereiken in een verwijzing.
BESSEL.I BESSELI BISSELI Geeft de gewijzigde Bessel-functie In(x).
BESSEL.J BESSELJ BESSELJ Geeft de Bessel-functie Jn(x).
BESSEL.K BESSELK BESSELK Geeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x).
BESSEL.Y BESSELY BESSELY Geeft de Bessel-functie Yn(x).
BET PMT RMZ Geeft de periodieke betaling voor een annuïteit.
BETA.INV BETA.INV BETA.INV Geeft de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETA.VERD BETA.DIST BETA.VERT Berekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETAINV BETAINV BETAINV Berekent de inverse van de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETAVERD BETADIST BETAVERT Berekent de cumulatieve bètakansverdelingsfunctie.
BETROUWBAARHEID CONFIDENCE KONFIDENZ Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie.
BIN.N.DEC BIN2DEC BININDEZ Converteert een binair getal naar een decimaal getal.
BIN.N.HEX BIN2HEX BININHEX Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal.
BIN.N.OCT BIN2OCT BININOKT Converteert een binair getal naar een octaal getal.
BINOM.VERD BINOM.DIST BINOM.VERT Geeft de binomiale verdeling.
BINOMIALE.INV BINOM.INV BINOM.INV Berekent de kleinste waarde waarvoor de cumulatieve binomiale verdeling kleiner dan of gelijk aan de criteriumwaarde is.
BINOMIALE.VERD BINOM.DIST BINOM.VERT Geeft de binomiale verdeling.
BOOGCOS ACOS ARCCOS Geeft als resultaat de boogcosinus van een getal.
BOOGCOSH ACOSH ARCCOSHYP Geeft als resultaat de inverse cosinus hyperbolicus van een getal.
BOOGSIN ASIN ARCSIN Geeft de boogsinus van een getal.
BOOGSINH ASINH ARCSINHYP Geeft de inverse sinus hyperbolicus van een getal.
BOOGTAN ATAN ARCTAN Geeft de boogtangens van een getal.
BOOGTAN2 ATAN2 ARCTAN2 Geeft de boogtangens van de x- en y-coördinaten.
BOOGTANH ATANH ARCTANHYP Geeft de inverse tangens hyperbolicus van een getal.
C.ABS IMABS IMABS Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal.
C.ARGUMENT IMARGUMENT IMARGUMENT Geeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen.
C.COS IMCOS IMCOS Geeft de cosinus van een complex getal.
C.EXP IMEXP IMEXP Geeft de exponent van een complex getal.
C.IM.DEEL IMAGINARY IMAGINÄRTEIL Geeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal.
C.LN IMLN IMLN Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal.
C.LOG10 IMLOG10 IMLOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal.
C.LOG2 IMLOG2 IMLOG2 Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal.
C.MACHT IMPOWER IMAPOTENZ Geeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal.
C.PRODUCT IMPRODUCT IMPRODUKT Geeft het product van maximaal 29 complexe getallen.
C.QUOTIENT IMDIV IMDIV Geeft het quotiënt van twee complexe getallen.
C.REEEL.DEEL IMREAL IMREALTEIL Geeft de reële coëfficiënt van een complex getal.
C.SIN IMSIN IMSIN Geeft de sinus van een complex getal.
C.SOM IMSUM IMSUMME Geeft de som van complexe getallen.
C.TOEGEVOEGD IMCONJUGATE IMKONJUGIERTE Geeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal.
C.VERSCHIL IMSUB IMSUB Geeft het verschil tussen twee complexe getallen.
C.WORTEL IMSQRT IMWURZEL Geeft de vierkantswortel van een complex getal.
CEL CELL ZELLE Geeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel.
CHI.KWADRAAT CHIDIST CHIVERT Geeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHI.KWADRAAT.INV CHIINV CHIINV Geeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHI.TOETS CHITEST CHITEST Geeft de onafhankelijkheidstoets.
CHIKW.INV CHISQ.INV CHIQU.INV Geeft de inverse van de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.INV.RECHTS CHISQ.INV.RT CHIQU.INV.RE Geeft de inverse van de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.TEST CHISQ.TEST CHIQU.TEST Geeft het resultaat van de onafhankelijkheidstoets: de waarde van de chi-kwadraatverdeling voor de toetsingsgrootheid en de ingestelde vrijheidsgraden.
CHIKW.VERD CHISQ.DIST CHIQU.VERT Geeft de linkszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CHIKW.VERD.RECHTS CHISQ.DIST.RT CHIQU.VERT.RE Geeft de rechtszijdige kans van de chi-kwadraatverdeling.
CODE CODE CODE Geeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks.
COMBINATIES COMBIN KOMBINATIONEN Geeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten.
COMPLEX COMPLEX KOMPLEXE Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal.
CONVERTEREN CONVERT UMWANDELN Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid.
CORRELATIE CORREL KORREL Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen.
COS COS COS Geeft de cosinus van een getal.
COSH COSH COSHYP Geeft de cosinus hyperbolicus van een getal.
COUP.AANTAL COUPNUM ZINSTERMZAHL Geeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum.
COUP.DAGEN COUPDAYS ZINSTERMTAGE Geeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt.
COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS ZINSTERMTAGVA Geeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum.
COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC ZINSTERMTAGNZ Geeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum.
COUP.DATUM.NB COUPNCD ZINSTERMNZ Geeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum.
COUP.DATUM.VB COUPPCD ZINSTERMVZ Geeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum.
COVARIANTIE COVAR KOVAR Geeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties.
COVARIANTIE.P COVARIANCE.P KOVARIANZ.P Geeft de covariantie van de populatie.
COVARIANTIE.S COVARIANCE.S KOVARIANZ.S Geeft de covariantie van de steekproef.
CRIT.BINOM CRITBINOM KRITBINOM Geeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium.
CUM.HOOFDSOM CUMPRINC KUMKAPITAL Geeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald.
CUM.RENTE CUMIPMT KUMZINSZ Geeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd.
DAG DAY TAG Geeft uit een datum de dag van de maand.
DAGEN360 DAYS360 TAGE360 Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen.
DATUM DATE DATUM Stelt datum samen uit: jaar, maand en dag.
DATUMVERSCHIL DATEDIF DATEDIF Periode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren.
DATUMWAARDE DATEVALUE DATWERT Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal.
DB DB GDA2 Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’.
DBAANTAL DCOUNT DBANZAHL Telt de cellen met getallen in een database.
DBAANTALC DCOUNTA DBANZAHL2 Telt de niet-lege cellen in een database.
DBGEMIDDELDE DAVERAGE DBMITTELWERT Berekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens.
DBLEZEN DGET DBAUSZUG Haalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op.
DBMAX DMAX DBMAX Geeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens.
DBMIN DMIN DBMIN Geeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens.
DBPRODUCT DPRODUCT DBPRODUKT Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database.
DBSOM DSUM DBSUMME Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria.
DBSTDEV DSTDEV DBSTDABW Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens.
DBSTDEVP DSTDEVP DBSTDABWN Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens.
DBVAR DVAR DBVARIANZ Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens.
DBVARP DVARP DBVARIANZEN Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens.
DDB DDB GDA Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’.
DEC.N.BIN DEC2BIN DEZINBIN Converteert een decimaal getal naar een binair getal.
DEC.N.HEX DEC2HEX DEZINHEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal.
DEC.N.OCT DEC2OCT DEZINOKT Converteert een decimaal getal naar een octaal getal.
DEEL MID TEIl Geeft het aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft.
DELTA DELTA DELTA Test of twee waarden gelijk zijn.
DETERMINANTMAT MDETERM MDET Geeft de determinant van een matrix.
DEV.KWAD DEVSQ SUMQUADABW Geeft de som van de deviaties in het kwadraat.
DISCONTO DISC DISAGIO Geeft het discontopercentage voor een waardepapier.
DOLLAR DOLLAR DM Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar).
DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA PIVOTDATENZUORDNEN Haalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel.
DUBBELE.FACULTEIT FACTDOUBLE ZWEIFAKULTÄT Geeft de dubbele faculteit van een getal.
DUUR DURATION DURATION Geeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.
EFFECT.RENTE EFFECT EFFEKTIV Geeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage.
EN AND UND Geeft WAAR als alle argumenten WAAR zijn.
EURO EURO EURO Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO.
EURO.BR EUROFR Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, in een breuk
EURO.DE EURODE Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, in een decimaal getal.
EVEN EVEN GERADE Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal.
EXP EXP EXP Verheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme).
EXPON.VERD EXPONDIST EXPONVERT Geeft de exponentiële verdeling.
EXPON.VERD.N EXPON.DIST EXPON.VERT Geeft de exponentiële verdeling.
F.INV F.INV F.INV Geeft de inverse van de linkszijdige F-kansverdeling.
F.INV.RECHTS F.INV.RT F.INV.RE Geeft de inverse van de rechtszijdige F-kansverdeling.
F.INVERSE FINV FINV Geeft de inverse van de F-verdeling.
F.TEST F.TEST F.TEST Geeft het resultaat van een F-toets, de tweezijdige kans dat de varianties in matrix1 en matrix2 niet significant verschillen.
F.TOETS FTEST FTEST Geeft een F-toets.
F.VERD F.DIST F.VERT Geeft de linkszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets.
F.VERD.RECHTS F.DIST.RT F.VERT.RE Geeft de rechtszijdige F-kansverdeling voor twee gegevenssets.
F.VERDELING FDIST FVERT Geeft de F-verdeling.
FACULTEIT FACT FAKULTÄT Geeft de faculteit van een getal.
FISHER FISHER FISHER Geeft de Fisher-transformatie.
FISHER.INV FISHERINV FISHERINV Geeft de inverse van de Fisher transformatie.
FONTETISCH PHONETIC PHONETIC Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op.
FOUT.COMPLEMENT ERFC GAUSSFKOMPL Geeft de complementaire foutfunctie.
FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG ERFC.PRECISE GAUSSFKOMPL.GENAU Geeft de complementaire foutfunctie.
FOUTFUNCTIE ERF GAUSSFEHLER Geeft de foutfunctie.
FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG ERF.PRECISE GAUSSF.GENAU Geeft de foutfunctie.
GAMMA.INV GAMMAINV GAMMAINV Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling.
GAMMA.INV.N GAMMA.INV GAMMA.INV Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling.
GAMMA.LN GAMMALN GAMMALN Geeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x).
GAMMA.LN.NAUWKEURIG GAMMALN.PRECISE GAMMALN.GENAU Geeft de natuurlijke logaritme van de gammafunctie.
GAMMA.VERD GAMMADIST GAMMAVERT Geeft de gamma-verdeling.
GAMMA.VERD.N GAMMA.DIST GAMMA.VERT Geeft de gamma-verdeling.
GEHEEL TRUNC KÜRZEN Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden.
GELIJK EXACT IDENTISCH Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn.
GEM.DEVIATIE AVEDEV MITTELABW Geeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde.
GEMIDDELDE AVERAGE MITTELWERT Geeft het gemiddelde van de argumenten.
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF MITTELWERTWENN Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS).
GEMIDDELDEA AVERAGEA MITTELWERTA Geeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS MITTELWERTWENNS Berekent een voorwaardelijk gemiddelde aan de hand van meerdere criteria.
GETRIMD.GEM TRIMMEAN GESTUTZTMITTEL Geeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling.
GGD GCD GGT Geeft de grootste gemene deler.
GIR MIRR QIKV Geeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt.
GRADEN DEGREES GRAD Converteert radialen naar graden.
GROEI GROWTH VARIATION Geeft de waarden voor een exponentiële trend.
GROOTSTE LARGE KGRÖSSTE Geeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling.
GROTER.DAN GESTEP GGANZZAHL Test of een getal groter is dan de drempelwaarde.
HARM.GEM HARMEAN HARMITTEL HARMEAN
HERHALING REPT WIEDERHOLEN Herhaalt een tekst een aantal malen.
HEX.N.BIN HEX2BIN HEXINBIN Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal.
HEX.N.DEC HEX2DEC HEXINDEZ Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal.
HEX.N.OCT HEX2OCT HEXINOKT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal.
HOOFDLETTERS UPPER GROSS Zet tekst om in hoofdletters.
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP WVERWEIS Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom.
HW PV BW Geeft de huidige waarde van een investering.
HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST HYPGEOMVERT Geeft de hypergeometrische verdeling.
HYPERLINK HYPERLINK HYPERLINK Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend.
HYPGEOM.VERD HYPGEOM.DIST HYOGEOM.VERT Geeft de hypergeometrische verdeling.
IBET IPMT ZINSZ Geeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn.
INDEX INDEX INDEX Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix.
INDIRECT INDIRECT INDIREKT Geeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde.
INFO INFO INFO Geeft informatie over de huidige besturingsomgeving.
INTEGER INT GANZZAHL Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven.
INTERVAL FREQUENCY HÄUFIGKEIT Geeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix.
INVERSEMAT MINVERSE MINV Geeft de inverse van een matrix.
IR IRR IKV Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows.
IR.SCHEMA XIRR XINTZINSFUSS Geeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows.
IS.EVEN ISEVEN ISTGERADE Geeft WAAR als het getal even is.
IS.ONEVEN ISODD ISTUNGERADE Geeft WAAR als het getal oneven is.
ISBET ISPMT ISPMT Geeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering.
ISFOUT ISERROR ISTFEHLER Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is.
ISFOUT2 ISERR ISTFEHL Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B.
ISGEENTEKST ISNONTEXT ISTKTEXT Geeft WAAR als de waarde geen tekst is.
ISGETAL ISNUMBER ISTZAHL Geeft WAAR als de waarde een getal is.
ISLEEG ISBLANK ISTLEER Geeft WAAR als de waarde leeg is.
ISLOGISCH ISLOGICAL ISTLOG Geeft WAAR als de waarde een logische waarde is.
ISNB ISNA ISTNV Geeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is.
ISTEKST ISTEXT ISTTEXT Geeft WAAR als de waarde tekst is.
ISVERWIJZING ISREF ISTBEZUG Geeft WAAR als de waarde een verwijzing is.
JAAR YEAR JAHR Geeft uit een datum het jaartal.
JAAR.DEEL YEARFRAC BRTEILJAHRE Geeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.
KANS PROB WAHRSCHBEREICH Geeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden.
KGV LCM KGV Geeft het kleinste gemene veelvoud.
KIEZEN CHOOSE WAHL Kiest een waarde uit een lijst met waarden.
KLEINE.LETTERS LOWER KLEIN Zet tekst om in kleine letters.
KLEINSTE SMALL KKLEINSTE Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling.
KOLOM COLUMN SPALTE Geeft het kolomnummer van een verwijzing.
KOLOMMEN COLUMNS SPALTEN Geeft het aantal kolommen in een verwijzing.
KUBUSGERANGSCHIKTLID CUBERANKEDMEMBER CUBERANGELEMENT Geeft het n-de, of gerangschikte, lid van een set als resultaat.
KUBUSKPILID CUBEKPIMEMBER CUBEKPIELEMENT Geeft een KPI-eigenschap (Key Performance Indicator) als resultaat en geeft de KPI-naam weer in de cel.
KUBUSLID CUBEMEMBER CUBEELEMENT Geeft een lid of tupel als resultaat van de kubus.
KUBUSLIDEINGENSCHAP CUBEMEMBERPROPERTY CUBEELEMENTEIGENSCHAFT Geeft de waarde als resultaat van een lideigenschap in de kubus.
KUBUSSET CUBESET CUBEMENGE Definieert een berekende set leden of tupels door het versturen van een setexpressie naar de kubus op de server, waarmee de set is gemaakt. Deze set wordt vervolgens als resultaat gegeven aan Microsoft Excel.
KUBUSSETAANTAL CUBESETCOUNT CUBEMENGENANZAHL Haalt het aantal items in een set op.
KUBUSWAARDE CUBEVALUE CUBEWERT Geeft een statistische waarde als resultaat van de kubus.
KURTOSIS KURT KURT Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling.
KWADRATENSOM SUMSQ QUADRATESUMME Geeft de som van de kwadraten van de argumenten.
KWARTIEL QUARTILE QUARTILE Geeft het kwartier van een gegevensverzameling.
KWARTIEL.EXC QUARTILE.EXC QUARTILE.EXKL Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0 .. 1, exclusief.
KWARTIEL.INC QUARTILE.INC QUARTILE.INKL Bepaalt het kwartiel van een gegevensset op basis van percentiele waarden van 0 .. 1, inclusief.
LAATSTE.DAG EOMONTH MONATSENDE Geeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden.
LENGTE LEN LÄNGE Geeft het aantal tekens in een tekenreeks.
LIJNSCH LINEST RGP Geeft de parameters van een lineaire trend.
LIN.AFSCHR SLN LIA Geeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn.
LINKS LEFT LINKS Geeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links.
LN LN LN Geeft de natuurlijke logaritme van een getal.
LOG LOG LOG Geeft de logaritme van een getal, met het opgeheven grondtal.
LOG.NORM.INV LOGINV LOGINV Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling.
LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST LOGNORMVERT Geeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling.
LOG10 LOG10 LOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal.
LOGNORM.INV LOGNORM.INV LOGNORM.INV Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling van x, waarbij In(x) normaal wordt verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.
LOGNORM.VERD LOGNORM.DIST LOGNORM.VERT Geeft de logaritmische normale verdeling van x, waarbij In(x) normaal is verdeeld met de parameters Gemiddelde en Standaarddev.
LOGSCH LOGEST RKP Geeft de parameters van een exponentiële trend.
MAAND MONTH MONAT Geeft uit een datum de maand (als getal).
MACHT POWER POTENZ Verheft een getal tot een macht.
MAX MAX MAX Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten.
MAXA MAXA MAXA Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
MEDIAAN MEDIAN MEDIAN Geeft de mediaan van de opgegeven getallen.
MEETK.GEM GEOMEAN GEOMITTEL Geeft het meetkundige gemiddelde.
MIN MIN MIN Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten.
MINA MINA MINA Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
MINUUT MINUTE MINUTE Geeft uit een tijdstip de minuten.
MODUS MODE MODALWERT Geeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling.
MODUS.ENKELV MODE.SNGL MODUS.EINF Geeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of bereik met gegevens.
MODUS.MEERV MODE.MULT MODUS.VIELF Berekent een verticale matrix van de vaakst voorkomende, of herhaalde waarden in een matrix of gegevensbereik.
MULTINOMIAAL MULTINOMIAL POLYNOMIAL Geeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen.
N N N Geeft een waarde die is geconverteerd naar een getal.
NB NA NA Geeft de foutwaarde #N/B, betekent ‘niet beschikbaar’.
NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST NEGBINOMVERT Geeft de negatieve binomiaalverdeling.
NEGBINOM.VERD NEGBINOM.DIST NEGBINOM.VERT Geeft de negatieve binomiaalverdeling.
NETTO.WERKDAGEN NETWORKDAYS NETTOARBEITSTAGE Geeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums.
NETWERKDAGEN.INTL NETWORKDAYS.INTL NETTOARBEITSTAGE.INTL Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters.
NHW NPV NBW Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows.
NHW2 XNPV XKAPITALWERT Geeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows.
NIET NOT NICHT Geeft de tegengestelde logische waarde.
NOMINALE.RENTE NOMINAL NOMINAL Geeft het nominale jaarlijkse rentepercentage.
NORM.INV NORMINV NORMINV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling.
NORM.INV.N NORM.INV NORM.INV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling voor het gemiddelde en de standaarddeviatie die u hebt opgegeven.
NORM.S.INV NORM.S.INV NORM.S.INV Geeft de inverse van de cumulatieve normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1).
NORM.S.VERD NORM.S.DIST NORM.S.VERT Geeft de normale standaardverdeling (met gemiddelde 0 en standaarddeviatie 1).
NORM.VERD NORMDIST NORMVERT Geeft de cumulatieve normale verdeling.
NORM.VERD.N NORM.DIST NORM.VERT Geeft de normale verdeling voor opgegeven gemiddelde en standaarddeviatie.
NORMALISEREN STANDARDIZE STANDARDISIERUNG Geeft een genormaliseerde waarde.
NPER NPER ZZR Geeft het aantal termijnen van een investering.
NU NOW JETZT Geeft de huidige datum en tijd.
OCT.N.BIN OCT2BIN OKTINBIN Converteert een octaal getal naar een binair getal.
OCT.N.DEC OCT2DEC OKTINDEZ Converteert een octaal getal naar een decimaal getal.
OCT.N.HEX OCT2HEX OKTINHEX Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal.
OF OR ODER Geeft WAAR als ten minste één argument WAAR is.
ONEVEN ODD UNGERADE Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal.
ONWAAR FALSE FALSCH Constante met de logische waarde ONWAAR.
OPBRENGST RECEIVED AUSZAHLUNG Geeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier.
PBET PPMT KAPZ Geeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn.
PEARSON PEARSON PEARSON Geeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson.
PERCENT.RANG PERCENTRANK QUANTILSRANG Geeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling.
PERCENTIEL PERCENTILE QUANTIL Geeft het k-de percentiel van waarden in een bereik.
PERCENTIEL.EXC PERCENTILE.EXC QUANTIL.EXKL Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0 .. 1, exclusief bevindt.
PERCENTIEL.INC PERCENTILE.INC QUANTIL.INKL Geeft het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0 .. 1, inclusief bevindt.
PERMUTATIES PERMUT VARIATIONEN Geeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten.
PI PI PI Geeft de waarde van pi
POISSON POISSON POISSON Geeft de Poisson-verdeling.
POISSON.VERD POISSON.DIST POISSON.VERT Geeft de Poisson-verdeling.
POS.NEG SIGN VORZEICHEN Geeft het teken van een getal.
PRIJS.DISCONTO PRICEDISC KURSDISAGIO Geeft de prijs per €100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier.
PRIJS.NOM PRICE KURS Geeft de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT KURSFÄLLIG Geeft de prijs per €100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum.
PROCENTRANG.EXC PERCENTRANK.EXC QUANTILSRANG.EXKL Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0 .. 1, exclusief) van de gegevensset.
PROCENTRANG.INC PERCENTRANK.INC QUANTILSRANG.INKL Bepaalt de positie van een waarde in een gegevensset als een percentage (0 .. 1, inclusief) van de gegevensset.
PRODUCT PRODUCT PRODUKT Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar.
PRODUCTMAT MMULT MMULT Geeft het product van twee matrices.
QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT Geeft de uitkomst van een deling als geheel getal.
R.KWADRAAT RSQ BESTIMMTHEITSMASS Geeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt.
RADIALEN RADIANS BOGENMASS Converteert graden naar radialen.
RANG RANK RANG Geeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen.
RANG.GELIJK RANK.EQ RANG.GLEICH Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de bovenste rang gegeven.
RANG.GEMIDDELDE RANK.AVG RANG.MITTELW Geeft de rang van een getal in een lijst getallen; bij meerdere waarden met dezelfde rang wordt de gemiddelde rang gegeven.
RECHTS RIGHT RECHTS Geeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks.
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID REGISTER.KENNUMMER Geeft als resultaat de registratie-id van het opgegeven DDL-bestand of de codebron die eerder is geregistreerd.
REND.DISCONTO YIELDDISC RENDITEDIS Geeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier.
REND.VERVAL YIELDMAT RENDITEFÄLL Geeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag.
RENDEMENT YIELD RENDITE Geeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
RENTE RATE ZINS Geeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit.
RENTEPERCENTAGE INTRATE ZINSSATZ Geeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier.
REST MOD REST Deelt het getal en laat het restant zien.
RICHTING SLOPE STEIGUNG Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn.
RIJ ROW ZEILE Geeft het rijnummer van een verwijzing.
RIJEN ROWS ZEILEN Geeft het aantal rijen in een verwijzing.
ROEPEN CALL AUFRUFEN Roept een procedure op in een DLL-bestand of codebron.
ROMEINS ROMAN RÖMISCH Converteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst.
RTG RTD RTD Haalt realtimegegevens op uit een programma dat COM-automatisering ondersteunt.
SAMENG.RENTE ACCRINT AUFGELZINS Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd.
SAMENG.RENTE.V ACCRINTM AUFGELZINSF Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd.
SCHATK.OBL TBILLEQ TBILLÄQUIV Geeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties.
SCHATK.PRIJS TBILLPRICE TBILLKURS Geeft de prijs per €100 nominale waarde voor schatkistpapier.
SCHATK.REND TBILLYIELD TBILLRENDITE Geeft het rendement voor schatkistpapier.
SCHEEFHEID SKEW SCHIEFE Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling.
SECONDE SECOND SEKUNDE Converteert een serieel getal naar seconden.
SIN SIN SIN Geeft de sinus van de opgegeven hoek.
SINH SINH SINHYP Geeft de sinus hyperbolicus van een getal.
SNIJPUNT INTERCEPT ACHSENABSCHNITT Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as.
SOM SUM SUMME Telt de argumenten op.
SOM.ALS SUMIF SUMMEWENN Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium.
SOM.MACHTREEKS SERIESSUM POTENZREIHE Geeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule.
SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 SUMMEX2MY2 Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices.
SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 SUMMEX2PY2 Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices.
SOM.XMINY.2 SUMXMY2 SUMMEXMY2 Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices.
SOMMEN.ALS SUMIFS SUMMEWENNS Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria.
SOMPRODUCT SUMPRODUCT SUMMENPRODUKT Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen.
SPATIE.WISSEN TRIM GLÄTTEN Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst.
STAND.FOUT.YX STEYX STFEHLERYX Geeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie.
STAND.NORM.INV NORMSINV STANDNORMINV Geeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling.
STAND.NORM.VERD NORMSDIST NORMVERT Geeft de cumulatieve standaardnormale verdeling.
STDEV STDEV STABW Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.
STDEV.P STDEV.P STABW.N Geeft de standaarddeviatie op basis van een volledige populatie.
STDEV.S STDEV.S STABW.S Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef.
STDEVA STDEVA STABWA Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen en tekst.
STDEVP STDEVP STABWN Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie.
STDEVPA STDEVPA STABWNA Berekent de standaarddeviatie.
SUBSTITUEREN SUBSTITUTE WECHSELN Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst.
SUBTOTAAL SUBTOTAL TEILERGEBNIS Geeft een subtotaal voor een bereik.
SYD SYD DIA Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de ‘Sum-of-Years-Digits’-methode.
T T T Converteert de argumenten naar tekst.
T.DIST T.DIST T.VERT Geeft de linkszijdige Student T-verdeling.
T.INV T.INV T.INV Geeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling.
T.INV.2T T.INV.2T T.INV.2S Geeft de tweezijdige inverse van de Student T-verdeling.
T.TEST T.TEST T.TEST Geeft de kans met behulp van de Student T-toets.
T.TOETS TTEST TTEST Geeft de kans met behulp van de Student T-toets.
T.VERD TDIST TVERT Geeft de Student T-verdeling.
T.VERD.2T T.DIST.2T T.VERT.2S Geeft de tweezijdige Student T-verdeling
T.VERD.RECHTS T.DIST.RT T.VERT.RE Geeft de rechtszijdige Student T-verdeling.
TAN TAN TAN Geeft de tangens van een getal.
TANH TANH TANHYP Geeft de tangens hyperbolicus van een getal.
TEKEN CHAR ZEICHEN Zet getalswaarde om in een letterteken.
TEKST TEXT TEXT Geeft een getal weer al tekenreeks.
TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE VERKETTEN Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment.
TIJD TIME ZEIT Stelt tijd samen uit uur, minuut en seconde.
TIJDWAARDE TIMEVALUE ZEITWERT Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal.
TINV TINV TINV Geeft de linkszijdige inverse van de Student T-verdeling.
TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE ZW2 Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes.
TRANSPONEREN TRANSPOSE MTRANS Geeft de getransponeerde van een matrix.
TREND TREND TREND Geeft de waarden voor een lineaire trend.
TW FV ZW Geeft de toekomstige waarde van een investering.
TYPE TYPE TYP Geeft met een getal het gegevenstype van een waarde.
TYPE.FOUT ERROR.TYPE FEHLER.TYP Geeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel.
UUR HOUR STUNDE Geeft uit een tijdstip het uur van de dag.
VANDAAG TODAY HEUTE Geeft de huidige datum.
VAR VAR VARIANZ Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
VAR.P VAR.P VAR.P Geeft de variantie op basis van een volledige populatie.
VAR.S VAR.S VAR.S Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.
VARA VARA VARIANZA Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen.
VARP VARP VARIANZEN Berekent de variantie op basis van de volledige populatie.
VARPA VARPA VARIANZENA Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden.
VAST FIXED FEST Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen.
VDB VDB VDB Geeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’.
VERGELIJKEN MATCH VERGLEICH Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing.
VERSCHUIVING OFFSET BEREICH.VERSCHIEBEN Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van een bepaalde verwijzing.
VERT.ZOEKEN VLOOKUP SVERWEIS Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom.
VERTROUWELIJKHEID.NORM CONFIDENCE.NORM KONFIDENZ.NORM Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een normale verdeling.
VERTROUWELIJKHEID.T CONFIDENCE.T KONFIDENZ.T Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met een Student T-verdeling.
VERVANGEN REPLACE ERSETZEN Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks.
VIND.ALLES FIND FINDEN Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters).
VIND.SPEC SEARCH SUCHEN Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters).
VOORSPELLEN Forecast PROGNOSE Geeft een waarde op basis van een lineaire trend.
WAAR TRUE WAHR Constante met de logische waarde WAAR.
WAARDE VALUE WERT Converteert tekst naar een getal.
WEEKDAG WEEKDAY WOCHENTAG Geeft uit een datum de dag van de week (als getal).
WEEKNUMMER WEEKNUM KALENDERWOCHE Converteert een serieel getal naar een weeknummer.
WEIBULL WEIBULL WEIBULL Geeft de Weibull-verdeling.
WEIBULL.VERD WEIBULL.DIST WEIBULL.VERT Geeft de Weibull-verdeling.
WERKDAG WORKDAY ARBEITSTAG Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen.
WERKDAG.INTL WORKDAY.INTL ARBEITSTAG.INTL Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen met aangepaste weekendparameters.
WISSEN.CONTROL CLEAN SÄUBERN Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst.
WORTEL SQRT WURZEL Geeft de positieve vierkantswortel van een getal.
WORTEL.PI SQRTPI WURZELPI Geeft de vierkantswortel van (getal * pi).
X.ZOEKEN XLOOKUP Zoekt in een bereik of matrix naar een overeenkomst en retourneert het bijbehorende item uit een tweede bereik of matrix.
Z.TEST Z.TEST G.TEST Geeft de eenzijdige P-waarde voor een Z-toets.
Z.TOETS ZTEST GTEST Geeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets.
ZELFDE.DAG EDATE EDATUM Geeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt.
ZOEKEN LOOKUP VERWEIS Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix.